Sprawdzian Szóstoklasisty

Termin sprawdzianu:

5 kwietnia 2016 r. (wtorek)

 część 1. – język polski i matematyka – godz. 9:00

 część 2. – język obcy nowożytny – godz. 11:45

 

O sprawdzianie

 • Jest powszechny i obowiązkowy. Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły.
 • Obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczania: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
 • Sprawdzian składa się z dwóch części, obie przeprowadzane są jednego dnia.
  • Część 1. obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki i trwa 80 minut.

  • Część 2. obejmuje zadania z języka obcego nowożytnego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego) i trwa 45 minut.

  • Poszczególne części sprawdzianu rozdzielone są przerwą.

 • Zadania z języka polskiego i matematyki mają formę zamkniętą i otwartą, mogą być oparte na tekstach lub informacjach z zakresu historii lub przyrody. Zadania z języka obcego nowożytnego  mają formę zamkniętą.
 • Prace uczniów ocenia zespół egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów.
 • Wynik jest wyrażony w procentach i składa się z wyniku ogólnego z pierwszej części wraz z wyszczególnieniem wyników z języka polskiego i matematyki oraz wyniku z drugiej części.
 • Szczegółowy opis wymagań, kryteriów oceniania, formy przeprowadzania sprawdzianu oraz przykłady zadań znaleźć można w informatorze o sprawdzianie.
 • Podstawą prawną sprawdzianu jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (z późniejszymi zmianami).

 

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20150907%20Informacja%20SPRAWDZIAN%20calosc.pdf